Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wojewódzki Konkurs Literacki „Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji”

Wojewódzki Konkurs Literacki

„Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji”

Organizatorzy

Aneta Bednarek, Ewa Ossowska

Regulamin

  

1. Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie,
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

2. Adresaci konkursu:

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego.

3. Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
 • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży,
 • popularyzowanie różnorodnych form literackich,
 • rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi,
 • doskonalenie  umiejętności językowych,
 • zachęcanie do aktywności twórczej,
 • propagowanie pozytywnego myślenia o kształceniu zdalnym.

 

4. Przedmiotem konkursu jest opis jednego dnia nauki zdalnej w dowolnej formie literackiej.

 

5. Zasady konkursu:

 • praca konkursowa może mieć maksymalnie 3 strony formatu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia (odstępy między wierszami) – 1,5;
 • jeśli praca liczy więcej niż jedna strona, każda z nich powinna być ponumerowana;
 • uczestnik może przygotować jedną pracę;
 • praca konkursowa powinna być pracą własną uczestnika konkursu, wykonaną samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowaną;
 • do pracy konkursowej należy dołączyć:

a) kartę zgłoszenia,

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

6. Terminy:

-  termin dostarczania prac upływa 31 marca 2021 r.,

- zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie wręczenia nagród.

7. Postanowienia końcowe:

- praca musi spełniać wszystkie wymogi formalne, o których mowa w punkcie 5. /Zasady konkursu/;

- prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego publikowania (w całości bądź we fragmentach);

- nadesłane prace nie będą zwracane autorom;

- prace będą oceniane pod względem:

a) zgodności z tematem konkursu;

b) oryginalności oraz innowacyjności,

c) poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej,

- decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;

- prace należy przesłać na adres:  plusa@womczest.edu.pl

- organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

a) gdy prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,

b) niezadowalającego poziomu prac konkursowych.

8. Kontakt:

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

Anna Płusa, plusa@womczest.edu.pl,

tel. 34 3606004 wew. 255

Ewa Ossowska

eossowska@op.pl

tel. 34 34 325 34 26

 

Regulamin:

https://drive.google.com/file/d/1-o3FajUivqgD0GukI-ScvMRdB33oPpCu/view?usp=sharing

Karta zgłoszenia:

https://drive.google.com/file/d/1LOPNEpZyYCu34SfZ4OgkGb1cztOBVzeN/view?usp=sharing

Zgoda na przetwarzanie danych:

https://drive.google.com/file/d/1AYY-nl8UzyeROf1xSTU-HOl8VDQC6_1x/view?usp=sharing

 

 


Przejdź do góry