Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Erasmus+ 2018-2020 KA2

 

‘Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens’

 

„Odnajdywanie europejskiej tożsamości przez edukację i międzykulturowy dialog pomiędzy obywatelami Europy”

 

Uczestnicy i partnerzy projektu:

 1. COLEGIO PÚBLICO INFANTIL Y PRIMARIA Nº9. LAS CULTURAS, Torrevieja Hiszpania
 2. KELMES RAJONO KRAZIU ZYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZJA, Kražiai Litwa
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, Częstochowa Polska
 4. AGRUPAMENTO de ESCOLAS D. João I, Baixa da Banheira Portugalia
 5. SCOALA GIMNAZIALA NUMARUL 5, Bukareszt Rumunia
 6. ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI, San Giovanni Teatino Włochy

Cele projektu:

-    międzynarodowa współpraca wpłynie na utrzymanie wysokiej jakości nauczania oraz zbudowanie potencjału europejskiego,

-   uczniowie, nauczyciele i społeczność lokalna poszerzą wiedzę na temat kulturowego dziedzictwa Europy,

uczniowie zdobędą i wzbogacą swoje umiejętności oraz wiedzę potrzebną do samorealizacji oraz rozwoju osobistego, (np. komunikowanie się w języku obcym, posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność uczenia się oraz pracy zespołowej),

budowanie postaw tolerancji, motywacji, wiary we własne możliwości, kreatywności, umiejętności współpracy i zaangażowania się w działania edukacyjne,

umożliwienie udziału w projekcie chętnym uczniom, nauczycielom i członkom społeczności lokalnej, działania oparte na włączeniu społecznym, wymiana doświadczeń, nowoczesnych, innowacyjnych metod i technik pracy w zakresie edukacji.

 

 

 

 

 

 

Regulamin udziału w projekcie Erasmus +

 

 Partnerstwa Współpracy Szkół (akcja KA229)

 

  

 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens ( Odnajdywanie tożsamości europejskiej poprzez edukację oraz dialog międzykulturowy pomiędzy obywatelami Europy ), który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne– współpraca szkół programu Erasmus +

 

§ 2

 

 Informacje o projekcie 

 

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 2018-09-01 do 2020-08-31.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +. Szkoła Podstawowa nr 31 jest koordynatorem powyższego projektu, partnerami  są następujące kraje: Litwa, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Włochy.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi  w Częstochowie.
 4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów, zadania projektowe kierowane są do klas, grup oraz uczniów indywidualnych.
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 6. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.
 7. Głównym celem projektu jest włączenie społeczne, poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami, wymiana doświadczeń, podniesienie jakości nauczania, motywowanie uczniów do nauki języka obcego, szerzenie otwartości, tolerancji w obliczu wielokulturowości.
 8. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy do szkół partnerskich – mobilności.

 

  

 

§ 3 

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu  

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 17 września 2018 r. do 12 października przez Zespół Projektowy
  1. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:

 

        p .Dyrektor  Monika Stelmach

        p. Paulina Rudnicka – Łosik (koordynator)

        p. Ewa Radwańska

        p. Grażyna Bich, p. Magda Oczko, p.Iwona Nowakowska 

 

 1. Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie, zakłada się możliwość przyjęcia nowych członków do Grupy Projektowej.
  1. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
   1. motywacja ucznia do udziału w projekcie,
   2. zadeklarowanie systematycznego uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji.
   3. przynależność do grupy projektowej nie jest jednoznaczna z zapewnieniem możliwości wyjazdu za granicę.

  

 

§ 4.

 

 Zadania uczestników projektu  

 

 1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
  1. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu.
  2. Realizowania działań zaplanowanych w harmonogramie na dany rok szkolny.
  3. Organizowanie i wykonanie własnej pracy lub współpracy w ramach grupy zgodnie  z potrzebami.
  4. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
  5. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.
  6. Uczniowie korzystają z pomieszczeń realizując  zadania  projektowe w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli koordynatorów. Termin zajęć na dany rok szkolny oraz miejsce zostało podane do wiadomości uczniów.

 

  

 

§5 

 

Rezygnacja i relegacja uczestnika z udziału w projekcie 

 

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie, po zgłoszeniu jej do koordynatora projektu.
 2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, zachowania skutkującego zniszczeniem mienia bądź zagrażającemu utracie życia i/lub zdrowia uczestnika lub innych osób zaangażowanych w projekt Zespół Projektowy Erasmsus + ma prawo usunąć uczestnika z grupy projektowej na każdym etapie jego trwania.  

 

 

 

§7

 

 Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności

 

 (międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich) 

 

 1. Zaangażowanie  w działania projektowe.
 2. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu.
 3. Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Zespół Projektowy Erasmus+
 4. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów oraz koszty wsparcia indywidualnego uczestnika mobilności.

 

  

 

§8

 

 Zasady uczestnictwa w mobilnościach  

 

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd, którzy wyrażają zgodę na warunki uczestnictwa w mobilności.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto wymagane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą  i pobytem za granicą, w tym uszczegółowione informacje na temat harmonogramu, transportu, zakwaterowania, ubezpieczenia, zasad bezpieczeństwa itd.
 4. Uczeń zobowiązany jest do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących do mobilności oraz do indywidualnego przygotowania się do tematyki zajęć.
 5. Uczestnicy mobilności wybierani są według zaangażowania oraz pracy jaką wykonali w ramach działań projektowych. Istotna jednak jest umiejętność komunikowania si ę w jęz. angielskim.
 6. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
 7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie harmonogramu wyjazdu, rozkładu czasowego, przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 8. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, godnie reprezentować Szkołę oraz ojczyznę.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe  oraz o mienie miejsca, w którym przebywa.
 10. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 11. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu na stronę szkoły oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie po polsku oraz w jednym z języków projektu (wspólnie lub indywidualnie).
 12. Uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną przed i po odbytej mobilności.
 13. Wszelkie kwestie sporne oraz nie ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły oraz koordynatorów projektu.

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu. 

 

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej  z Dyrekcji Szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział   w realizacji projektu.

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/index/65800995 

Artykuły

KINO ERASMUS+

2021-03-03


'Let's meet in Poland' - the map of Europe.

2021-02-12

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego była organizatorem wirtualnej mobilności o nazwie

 'Let's meet in Poland' - the map of Europe.

Czytaj więcej o: 'Let's meet in Poland' - the map of Europe.

Rekrutacja Erasmus +

2020-11-27

Logo Erasmus+

Finding European Identity through Education  and Intercultural Dialogue between European Citizens

 

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z klas VI-VIII (również należących do szkolnych grup projektowych Erasmus+) do udziału w wirtualnej mobilności z krajami partnerskimi Litwą, Rumunią, Hiszpanią, Włochami i Portugalią. W czerwcu 2020 roku szkoły partnerskie zostały zaproszone do Częstochowy, jednak sytuacja epidemiczna zmieniła plany wszystkich partnerów projektowych. Zaproszenie pozostało aktualne i działania projektowe online odbędą się w dniach 14.12-19.12.20.

Jeśli chcesz:

-pochwalić się dziedzictwem kulturowym Polski,          

-poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury krajów europejskich,

-podnieść swoje kompetencje językowe i cyfrowe,

-nawiązać kontakt z europejskimi rówieśnikami,

-wziąć udział w innowacyjnym wydarzeniu

To zapraszamy do rekrutacji w dniach 27.11-06.12.20,

proszę kontaktować się przez dziennik online z Panią Pauliną Rudnicką– Łosik,Panią Ewą Radwańską, Panią Magdą Oczko, Panią Grażyną Bich.

Czytaj więcej o: Rekrutacja Erasmus +

„ Z ERASMUSEM PRZEZ EUROPĘ” - konkurs

2020-11-12

Dnia 20.10.2020 zorganizowaliśmy szkolny konkurs wiedzy o dziedzictwie kulturowym krajów  partnerskich „ Z ERASMUSEM PRZEZ EUROPĘ”. Losowo wybrane czteroosobowe drużyny z klas  VI-VIII sprawdziły swoją wiedzę w konkurencji geograficznej, politycznej, muzycznej, kulinarnej, kulturowej.

Konkurs przygotowała szkolna grupa projektowa w składzie p. Grażyna Bich, p. Iwona Nowakowska, p. Magda Oczko, p. Ewa Radwańska, p. Paulina Rudnicka – Łosik. Bogate dziedzictwo kulturowe Rumunii, Litwy, Hiszpanii, Włoch  i Portugalii było wyzwaniem jednak uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i przygotowania.

I miejsce zdobyli: Julia Pilarek, Stefan Bandurski, Marta Wachecka, Nina Hilińska

II miejsce: Kamil Jaworski, Wojciech Smolarek, Maria Janeczek, Bartosz Mulewicz

III miejsce: Jonasz Janeczek, Kacper Całus, Dominik Grajcar, Amadeusz Konieczny

Wyróżnienia: Oliwia Owczarek, Wojciech Gliński, Oskar Krawczyk, Anna Koćwin, Kajetan Janeczek, Dawid Włodarczyk, Dorota Ujma, Jędrzej Witkowski

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM BARDZO SERDECZNIE GRATULTUJEMY!!!

Nagrody zostaną wkrótce rozdane.

Uczniowie klas VI-VIII biorący udział w konkursie „ Z ERASMUSEM PRZEZ EUROPĘ”

Uczniowie łączą nazwę, stolice i flagę z konturami państw.

Uczniowie łączą nazwę, stolice i flagę z konturami państw.

Czytaj więcej o: „ Z ERASMUSEM PRZEZ EUROPĘ” - konkurs

Dni Erasmusa+

2020-10-18

Logo Erasmus+

W dniu 16 października w naszej szkole obchodziliśmy dni Erasmus+

#ErasmusDays2020

zaprosiliśmy chętnych uczniów z klas 6-8 na warsztaty z wykorzystaniem aplikacji WordArt

Wyrazy, wyrażenia i slogany, które kojarzą nam się ze współpracą w ramach projektu

Finding European Identity through Education  and Intercultural Dialogue between European Citizens

 Odnajdywanie europejskiej tożsamości przez edukację  i międzykulturowy dialog pomiędzy obywatelami Europy

przekształciliśmy w obrazy używając aplikacji Word Art. Rezultaty prezentujemy na stronie etwinning, stronie projektu oraz w zakładce Erasmus+ na stronie szkoły.

Logo Erasmus+ flagi

Word Art 1

Word Art 2

Word Art 3

Word Art 4

Czytaj więcej o: Dni Erasmusa+

#ErasmusDays 2020

2020-10-14

Logo Erasmus+Logo Erasmus+ flagi

#ErasmusDays 2020 

W ramach europejskich Dni Programu Erasmus+

w dn. 16.10 w s.47 na 7h lekcyjnej odbędą się kreatywne warsztaty z użyciem aplikacji Word Art.

Komunikacja, współpraca, technologia  informacyjna (TIK) to dzisiejsza innowacyjna edukacja.

Czytaj więcej o: #ErasmusDays 2020

ERASMUS+

2020-10-12

POSZUKUJEMY CHĘTNYCH UCZNIÓW DO GRUP PROJEKTOWYCH

PROGRAMU ERASMUS+ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej o: ERASMUS+

Dzień Otwarty 2020

2020-02-23

W dniu 13 lutego 2020r. podczas Dnia Otwartego Szkoły szkolna grupa projektowa Erasmus+ zorganizowała zabawy dla dzieci, w których przedstawione zostały elementy kultury krajów partnerskich (Litwy, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch) w projekcie: „Odnajdywanie europejskiej tożsamości przez edukację i międzykulturowy dialog pomiędzy obywatelami Europy”.

Czytaj więcej o: Dzień Otwarty 2020

Erasmusowe kolędowanie w języku angielskim i rumuńskim

2019-12-20

W tym roku szkolnym podczas spektaklu bożonarodzeniowego chór szkolny zaśpiewał kolędę rumuńską  Domn, Domn sa – naltam, której słowa uczniowie poznali w zeszłym roku i wtedy też nagrali płytę CD dla szkół partnerskich z kolędami w języku polskim, angielskim  i rumuńskim. Podczas wspólnego kolędowania można było także usłyszeć kolędę Silent Night zaśpiewaną przez Maję Brygułę z kl.7a oraz uczniów klasy 3b.

Czytaj więcej o: Erasmusowe kolędowanie w języku angielskim i rumuńskim

Z rezultatów wypracowanych w ramach programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele klas młodszych

2020-01-30

W listopadzie i grudniu uczniowie klas 1-3 realizowali zadania projektu Erasmus+. Wzięło w nich udział łącznie 130 uczniów. W zajęciach została wykorzystana książeczka multimedialna ze strony storyjumper stworzona przez szkoły partnerskie. Umieszczone tam wybrane treści w języku angielskim zostały przeczytane w języku oryginalnym przez nauczycieli, a następnie przetłumaczone na język polski. Dzieci poznały kraje partnerskie projektu i ich wybrane zabytki, odnalazły je na mapie Europy. 

Czytaj więcej o: Z rezultatów wypracowanych w ramach programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele klas młodszych

Spotkanie z jurajską legendą

2020-01-22

W ramach działań Programu Erasmus Plus uczniowie kl. IV-VII uczestniczyli z zajęciach dotyczących legendy związanej z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Uczniowie na lekcjach języka polskiego, przyrody, biologii, historii oglądali album w formie elektronicznej dotyczący „Legendy o Kacprze Karlińskim” Albumy w języku polskim i angielskim, w programie Story Jumper przygotowali uczniowie kl. VI c pod kierunkiem p. Grażyny Bich i pań Anny Płusy i Agaty Arkabus - nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN WOM w Częstochowie.

Czytaj więcej o: Spotkanie z jurajską legendą

"Bajka w języku polskim i w języku angielskim"

2019-11-05

29.10 uczniowie klasy 3b wraz z wych p. S. Pietrzyk w ramach programu Erasmus + uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w Bibliotece Pedagogicznej WOM pod hasłem "Bajka w języku polskim i w języku angielskim" Uczniowie wzbogacali swoje umiejętności językowe, poszerzyli słownictwo z tematu rodzina. Zajęcia przyczyniły się do rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

Czytaj więcej o: "Bajka w języku polskim i w języku angielskim"

Międzynarodowe spotkanie w Bukareszcie

2019-11-03

W ramach działań programu Erasmus+, w dniach 14-19 października 2019r. odbyło się międzynarodowe spotkanie w Bukareszcie, w którym uczestniczyli: Wojtek Smolarek, Mikołaj Półtorak, Kuba Górny, Zosia Stachecka, Ola  Jezik oraz Julia Bartelak. Serdeczne i bardzo gościnne rodziny rumuńskie otworzyły swoje domy dla uczniów z Polski, Portugalii, Włoch, Litwy, Rumunii i Hiszpanii. Gospodarze – szkoła  Scoala Gimnaziala Numarul 5 zorganizowała atrakcyjne zajęcia wspinaczki, warsztaty artystyczne, wycieczki fakultatywne m.in. w góry Transylwanii, odkrywające bogate dziedzictwo kulturowe Rumunii.

Czytaj więcej o: Międzynarodowe spotkanie w Bukareszcie

Ogólnopolskie Dni Erasmus+

2019-11-02

W ramach obchodów Ogólnopolskich Dni Erasmus+ prezentowaliśmy nasz projekt Współpracy Szkół „Odnajdywanie europejskiej tożsamości przez edukację i międzykulturowy dialog pomiędzy obywatelami Europy” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”. 

Czytaj więcej o: Ogólnopolskie Dni Erasmus+

Pliki do pobrania


Przejdź do góry