Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

Artykuły

Klauzula informacyjna dotycząca obowiązku nauki w formie zdalnej

2020-05-26

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego, ul. PCK18, 42-218 Częstochowa,  tel: 34 325 34 26, e-mail: sp31@edukacja.czestochowa.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numerem telefonu 34 370 63 14

  3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.

  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

  6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość:  Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodreczniki.pl,  Wydawnictwu Szkolnemu i Pedagogicznemu S.A.,  Google – G Suite,

  7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dotycząca obowiązku nauki w formie zdalnej


Przejdź do góry