Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp31.edu.czestochowa.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp31.edu.czestochowa.pl

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa sp31.edu.czestochowa.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • elementy graficzne, które zostały zarchiwizowane mogą nie posiadać opisu alternatywnego.

Strona internetowa sp31.edu.czestochowa.pl/została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

 • HTML5

 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Więcej na temat standardu WCAG 2.0 stosowanego na stronie placówki, dobrych praktykach oraz regulacjach prawnych otwiera się w nowej karcie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sp31@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 325-34-26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

a) opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne od ul. Obrońców Westerplatte (przeznaczone dla uczniów, pracowników szkoły, rodziców,  interesantów), dwa pozostałe to wejścia dodatkowe  (przeznaczone są dla pracowników obsługi): od strony boiska szkolnego oraz wejście przy zapleczu kuchni. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

b) opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet: w budynku nie ma windy, korytarze dostępne dla osób na wózkach znajdują się na parterze. Tam także znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

c) opis dostosowań: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: w szkole brak pętli indukcyjnej.

d) informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: szkoła nie posiada własnych miejsc parkingowych. Sąsiadujący ze szkołą parking osiedlowy posiada miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

e) informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

f) informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

 


Przejdź do góry